Archiv autora: Michal Jirasek

Nájezd na Lindisfarne

Nájezd na Lindisfarne roku 973 zahájil věk Vikingů, jejichž nájezdy měly zejména severní část Evropy sužovat po několik dalších století a výrazně tak změnit mocenskou mapu Starého světa.

Lindisfarne ve skutečnosti nebylo prvním vikingským nájezdem v Británii, rozhodně však bylo tím nejvýznamnějším mezi prvními z nich. Lindisfarne je ostrovem jen kousek od pobřeží dnešního Northumberlandu v severní Anglii, nedaleko od hranic se Skotskem. Od 6. století byl ostrov s klášterem považován mezi křesťany za posvátný.

Lindisfarne - autor Matthew Hunt: https://www.flickr.com/photos/35123086@N00

Nynější podoba Lindisfarne – autor Matthew Hunt

Klášter na Lindisfarne byl dokončen před koncem roku 634 svatým Aidanem na žádost krále Northumbrie Oswalda. Záhy se klášter stal sídlem biskupa a centrem křesťanské evangelizace. Jedním z mnichů byl i svatý Cuthbert, který se stal později svatým patronem Northumbrie.

Lindisfarne dále vzkvétalo, až roku 793 přišel zlom. Angličané v té době už nebyli mořským národem tak jako dříve, s postupem času se z nich stal usedlý lid, který mnohá svá svatá místa založil v ústí řek, na poloostrovech či dokonce ostrovech. Ideálních místech pro nájezdníky z moře, jakými byli právě Vikingové. Jak byli Angličané překvapeni následnými nájezdy z moře, tak byli Vikingové překvapeni nechráněností tak bohatých míst.

V červnu roku 973 ke břehům nijak nechráněného ostrova přirazily vikingské lodě, ze kterých se vyvalili nájezdníci, kteří si nekladli žádných zábran ve vyplenění svatého místa Angličanů. Nájezd byl natolik ničivý, že svaté místo nebylo po následující takřka tři století obnoveno.

Obnovení došlo až během normanské doby roku 1093 jakožto sídlo benediktýnů a vzkvétalo až do času krále Jindřicha VIII., kterým bylo roku 1536 zrušeno, a na jeho místo navázal v roce 1550 nově vystavený malý hrad.

Krétský emirát

Úvodní přehled

Krétský emirát byl muslimským státem na středomořském ostrově Kréta, který existoval mezi lety 824/827-961. Ačkoli se jednalo o vazalský stát Abbásovské říše, byl emirát de facto nezávislým. Počátky jeho existence jsou spojeny se skupinou emigrantů z Andaluzie, kteří přistáli na ostrově a rychle na něm ustanovili samostatný stát. Emirát odolal řadě byzantinských pokusů o dobytí ostrova a po zhruba 135 let zůstal jedním z největších protivníků Byzance.

Kréta se nacházela na strategickém místě ve východním Středomoří a sloužila jako předsunutá základna a útočiště flotil muslimských pirátů, které plenily Byzancí ovládané pobřeží Egejského moře. O vnitřních dějinách emirátu toho není tolik známo, ale důkazy ukazují na to, že se jednalo o poměrně prosperující stát založený nejen na pirátství, ale i na rozvinutém obchodě a zemědělství. Dějiny emirátu ukončilo až úspěšné byzantské tažení v letech 960-961 vedené Nikephorem Phokasem.

Založení státu

Kréta byla cílem muslimských nájezdů už od poloviny sedmého století, kdy započala první vlna rozšiřování muslimského vlivu. Přes několikaletou nadvládu nad částí území se nicméně muslimům nikdy nepodařilo ostrov zcela vyrvat z byzantských rukou. A to až do první poloviny 9. století, kdy na ostrov dorazili vyhnanci z Andaluzie, účastníci neúspěšného povstání proti cordóbskému emírovi v roce 818. Tito emigranti už za sebou měli dlouhou historii, během které se dali na pirátství a mimo jiné ovládali až do roku 827 Alexandrii. Kdy jejich síly dorazily na Krétu, není jasné – byzantské zdroje ukazují na rok 824, zatímco ty muslimské na roky 827 či 828.

Po svém odchodu z Alexandrie podle dohody opustili Andaluzané město na čtyřiceti lodích, což historici převádějí na zhruba 12 tisíc lidí, z nichž čtvrtina mohli být bojovníci. Kde přesně přistáli, není známo, ale lze předpokládat, že ostrov už znali ze svých minulých nájezdů. To že s sebou vezli i své rodiny napovídá, že jejich cílem bylo dobývání, ne pouhé plenění.

Ještě než však stihli ostrov ovládnout, reagoval na zprávy o jejich výpravě tehdejší byzantský císař Michael II. Jeho odpověď však byla výrazně omezena ztrátami, které jeho armády utrpěly během nedávného povstání vzdorocísaře Tomáše Slovana a nutností bojovat zároveň o Sicílii. Tak či tak, dvě výpravy vyslané na ostrov byly poraženy a muslimové Krétu nakonec dobyli a za hlavní město svého nového státu určili Chandax, dnešní Hérakleion na severním pobřeží ostrova.

Krétský emirát

Vůdcem muslimů byl muž přezdívaný Abu Hafs, který se po dobytí ostrova prohlásil za jeho vládce a byť formálně přijal vazalství Abbásovské říše, vládl prakticky nezávisle na ní. Ztráta Kréty měla pro Byzanc strategický dopad, protože změnila rovnováhu námořních sil ve východní části Středomoří a otevřela Egejské moře nájezdům muslimských pirátů. V té době se muslimům podařilo ovládnout i některé z Kykladských ostrovů, ze kterých ale byli brzy vyhnáni další expedicí vyslanou císařem Michaelem II. Kréta však zůstala v jejich rukou.

Byzanc se však nevzdala. Proběhl dokonce pokus přesvědčit ke společné akci cordóbského chalífu, ten ale selhal. Byzantinci tak pokračovali v samostatných taženích, a přestože se jim podařilo uštědřit krétským muslimům řadu těžkých porážek, ostrov jim stále odolával. Z Kréty se stávala čím dál významnější základna pro muslimské piráty, kteří plenili rozsáhlá pobřežní území a nezřídka pronikli hluboko do byzantského teritoria. Útočiště v ostrovních přístavech našly i syrské a severoafrické lodi. Právě syřanská flotila například roku 904 vyplenila druhé nejvýznamnější město Byzance, Thessalonicu.

Jak vypadal Krétský emirát jako takový, nám není příliš známo. Nedochovalo se totiž mnoho památek a svědectví připomínajících toto období, a tak lze často jen spekulovat. Otázkou je například osud původních křesťanských obyvatel po dobytí ostrova muslimy. Mnozí historikové tvrdí, že došlo k jejich konverzi či vyhnání. Lze však rovněž předpokládat, že venkovské obyvatelstvo bylo ponecháno své víře, zatímco města samozřejmě ovládalo muslimské vyznání.

Znovudobytí

Při frekvenci výprav vysílaných na dobytí ostrova Byzancí bylo jen otázkou času, kdy ty zaznamenají úspěch. Následkem pirátských nájezdů bylo mnoho ostrovů v Egejském moři opuštěno či se jejich obyvatelé odstěhovali dále od pobřeží. Spolu s tím upadala i ekonomika a obchod v celé oblasti, což byly skutečnosti, které nemohla Konstantinopol přehlížet.

V polovině roku 960 tak vyslal císař Romanos II. na Krétu expedici pod vedením schopného generála Nikephora Phokase. Tomu se podařilo porazit úvodní muslimský odpor a oblehnout Chandax. Dlouhé obléhání vyvrcholilo až útokem počátkem března 961, při kterém město padlo. Jeho zdi a mešity byly strženy a obyvatelé zabiti nebo odvedeni do otroctví. Poslední emír spolu se svým synem byli zajati a odvedeni do Konstantinopole, kde Phokas slavil svůj triumf.

Kréta byla přeměněna v byzantskou themu a zbývající muslimské obyvatelstvo bylo překonvertováno ke křesťanství.

Mijamoto Musaši

(1584-1645)

Mezi japonskými samuraji existuje mnoho legend, ovšem mezi nimi jedno z předních míst zabírá Mijamoto Musaši, slavný šermíř, vítěz mnoha soubojů a autor Knihy pěti prstenů, dodnes studovaného díla věnovaného soubojům.

Musašiho mládí

Mijamoto se ještě pod svým chlapeckým jménem Bennosuke narodil v malé vesničce nacházející se zřejmě v provincii Harima na ostrově Honšú. Jeho otcem byl Hirato Munisai, zkušený samuraj. Jeho matka brzy zemřela a malý Bennosuke byl vychováván svoji macechou, která ho ale kvůli jeho tvrdohlavé povaze svěřila do výchovy u strýce Dórina, který byl knězem v nedalekém chrámě.

V té době se malému Bennosukemu dostalo prvního výcviku z rukou jeho otce. Tento výcvik však kvůli napětí mezi oběma netrval dlouho a otec navíc zřejmě zakrátko i zemřel.  Bennosuke se však své šermířské budoucnosti nechtěl vzdát a ve věku pouhých třinácti let vyzval na souboj Arima Kiheie, potulného samuraje studujícího bojové techniky.

Když zoufalý mnich Dórin dorazil za čekajícím Arimem a oznámil mu, že jej vyzval malý nezkušený chlapec, zkušeného bojovníka to rozesmálo, byť jeho čest si stále žádala omluvu. V tu chvíli ale zasáhl Bennosuke a s výzvou na rtech se nečekaně vrhl na Arima a překvapeného ho udolal pouhým kusem dřeva.

Bennosuke poté přijal mužské jméno Mijamoto Musaši a tři roky po souboji, v roce 1599, opustil rodný kraj a vydal se na cestu za studiem bojového umění a získáním slávy. Japonsko té doby bylo neklidnou zemí zmítanou boji feudálních pánů. Musašiho klan v nich přísahal věrnost klanu Tojotomi, který se postavil snahám klanu Tokugawa o získání šógunátu.

Musaši se pak možná účastnil i rozhodující bitvy celé války, která se odehrála roku 1600 u Sekigahary a která znamenala drtivou porážku klanu Tojotomi. Musaši poté mizí ze záznamů, bezpochyby musel jako člen poražené armády utíkat, a poté se zřejmě někde v ústraní věnoval pilování svého šermířského umění. Jeho styl byl totiž odlišný, v boji oproti zvyklostem používal oba samurajské meče.

Mistr samurajských soubojů

Roku 1604 nicméně Musaši dorazil do Kjóta, kde zahájil sérii svých soubojů, zejména proti šermířům ze slavné školy Jošioka, které všechny vyhrál. Nejslavnějším soubojem byl ten proti mistru školy, Jošioku Seidžúróvi. Zkušeného mistra vyvedl z rovnováhy Musašiho pozdní příchod a rozzuřený Seidžúró byl pak v souboji na jediný úder Musašim zasažen do levého ramene.

Seidžúróva levá ruka zchromla a on se vzdal mistrovství ve škole ve prospěch neméně schopného bojovníka jménem Jošioka Denšičiró, který okamžitě vyzval Musašiho k souboji. Jenže opět se opakoval scénář Musašiho pozdního příchodu, který jeho protivníka rozhodil. A s ním se opět opakovala i protivníkova porážka.

Takovou potupu cti nemohla rodina Jošioko tolerovat, zvlášť když v jejím čele stál pouze dvanáctiletý Jošioka Matašičiro. Na místě příštího souboje tak připravil past s úmyslem připravit Musašiho o život, když na něj ve skrytu měla čekat skupina šermířů a vojáků s luky a mušketami.

Musaši, který cítil nebezpečí, ovšem na místo dorazil s předstihem. Když pak viděl číhající nepřátele, překvapivě na ně zaútočil, zabil Matašičira a úspěšně celé bandě unikl. Následně Musaši Kjóto opustil, vždyť porazil jeho nejslavnější školu, a vydal se na další cestu. Následovalo množství dalších soubojů, ve kterých si vítězný Musaši obvykle pro porážku protivníka vystačil s pouhým bokenem, dřevěným cvičným mečem.  Takto prý dosáhl okolo šedesáti vítězných duelů – aniž by byl jedinkrát poražen. Mnozí navíc toto číslo ještě považují za podsazené.

Zkušený šermíř

Mijamoto MusašiV roce 1612 přišel další důležitý okamžik Musašiho života, souboj s mistrem Sasakim Kodžiróem, zvaným Démon západních provincií. A Musaši opět dorazil pozdě. O důvodu pozdního příchodu se vedou spory a jednou z teorií je třeba ta, že Musaši čekal, až bude slunce v takové pozici, že bude oslepovat jeho protivníka.

Tak či tak, Musaši zvítězil a zabil svého protivníka.  Opět bokenem – který si prý údajně navíc vyřezal z vesla lodi, na které na místo souboje připlul.

V letech 1614-1615 se Musaši znovu zapletl do bojů mezi klany Tojotomi a Tokugawa. Vůdce klanu Tokugawa Iejasu totiž seznal, že poražený protivník z předchozí války představuje příliš velkou hrozbu pro jeho šógunát. Klan Tojotomi byl nakonec drtivě poražen a Musaši přešel do služeb vítěze. Jeho pánem se stal Ogasawa Tadanao, pod nímž se Musaši stal poradcem například při stavbě hradu Akaši a založení města Himedži.

V té době přijal adoptivního syna Mijamota Mikinosuke. V roce 1622 se ale znovu vydal na cesty. V hlavním městě Edu se pokusil dostat se do pozice šógunova šermířského mistra, ale protože ten už dva měl, byla jeho žádost odmítnuta. Na další cestě adoptoval Musaši druhého syna, Mijamota Joriho, a společně putovali až do Ósaky, kde na čas zůstali.

Závěr života

V roce 1626 spáchal Mikinosuke seppuku, jelikož jeho pán zemřel. Jori vstoupil do služby k vybranému pánovi a Musaši se s ním po čase opět vydal na cesty. Na nich s přestávkami zůstal až do roku 1633, kdy začal trávit stále více času u šlechtice Hosokawy Tadatošiho. Právě u něj položil základy svého díla, Knihy pěti prstenů, a přijal třetího adoptivního syna. Smrt jeho patrona Tadatošiho však Musašim otřásla. Stáhl se pak raději do ústraní a pokračoval v psaní svého díla.

Následně se na odpočinek přestěhoval do jeskyně Reigandó, ve které na počátku roku 1645 dokončil i Knihu pěti kruhů. Jen o několik měsíců později zemřel. Těsně před svou smrtí se nechal zvednout a připnout opasek s meči. A v posezu s jedním kolem pokrčeným nahoru, mečem v levé ruce a rákoskou v pravé, i zemřel.

Tak skončil život jednoho z nejproslulejších japonských šermířů, po více než šesti desetiletích života a nejméně stejném množství vítězných soubojů. Takto zemřel Mijamoto Musaši, samuraj, který nikdy nepoznal porážky.

Námořní republiky

Jako námořní republiky označujeme několik středověkých středomořských státečků vzkvétajících v Itálii a na pobřeží Dalmácie. Díky mocenskému vakuu, respektive díky prolínání mnoha mocenských vlivů v této oblasti, byl umožněn vznik malých obchodnických městských států, které postupem času získávaly i vojenskou moc – a to zejména na moři.

Pro tyto státy, vzkvétající zejména v období 10. až 13. století, je typické neustálé soupeření s ostatními námořními republikami. Případný úspěch či neúspěch v obchodě i válce pak byl spojen i se samotnou existencí a samostatností. Slabší městské státy totiž byly postupně pohlcovány ostatními námořními republikami, případně jinými mocenskými útvary středomořské oblasti.

Mapa námořních republik

Mapa námořních republik s anglickými názvy (ty nejznámějsí Genova=Janov, Venezia=Benátky). Zdroj: Wikimedia.

Pro námořní republiky byl typický podobný systém státní správy, ve které měla důležité slovo kupecká třída. Naprostá většina těchto republik vznikla na základě předchozích teritorií náležejících k Byzantské říši.

Námořní republiky se ve velkém zapojily do křížových výprav. Ty jim přinesly četné příležitosti ke zbohatnutí na převozu zboží i lidí mezi křesťanskými státy a enklávami ve Svaté zemi. Křížových výprav ovšem republiky i neskrývaně využívaly k rozšiřování svého mocenského vlivu – v tomto případě jmenujme benátský vliv na čtvrtou křížovou výpravu, která cestou do Svaté země stihla dobýt Zaru (dnešní chorvatský Zadar) a zejména Konstantinopol.

Námořní republiky měly své državy zejména v přímém okolí Apeninského poloostrova – na ostrovech Sardinie a Korsika a na Dalmátském pobřeží, a mimo tuto oblast i v Řecku či na pobřeží Černého moře. Obchodní kolonie ale zakládaly i na Blízkém východě či na pobřeží Afriky.

 

Vznik a vývoj námořních republik

S ústupem doby temna raného středověku okolo roku 1000 začínal ožívat námořní obchod, který poskytoval rychlejší a bezpečnější převoz zboží než jeho pevninská alternativa. Významnou oblastí v tomto případě bylo Středomoří. Uvědomme si, že v té době hlavní obchodní cesty vedly zejména podél pobřeží, a tak začal vzrůstat právě význam pobřežních měst.

Taková města ovšem nebyla jen vítaným útočištěm a tržištěm pro obchodníky, ale i vítaným cílem nájezdů pirátu. Díky tomu začala města budovat obranné systémy a velké flotily válečných lodí, které měly chránit vzrůstající bohatství. A díky takové armádě pak byly schopné hrát významnou obchodní roli i ve vzdálenějších oblastech Středomoří – na lukrativních přechodech mezi islámským a křesťanským světem.

Námořní republiky si postupně vytvořily nezávislý vládní systém položený na obchodnických základech vznikajícího kapitalismu. Právě v námořních republikách vzniklo nejen mnoho námořních vynálezů, ale i mnoho těch, které později sloužily jako základy moderního finančního světa (účetnictví, bankovnictví).

Velká expanze moci námořních republik přišla s křížovými výpravami. Právě námořní republiky zajišťovaly většinu přepravy, za což si samozřejmě nechávaly dobře platit. U té příležitosti početní obchodníci vytvářeli nové obchodní vazby a kolonie i v islámském světě a křižáckých enklávách. Koloniemi rozumíme malé ohraničené oblasti uvnitř jiných měst – se zákony i kulturou domovské republiky. A s velkým lokálním politickým vlivem.

Dějiny námořních republik jsou různé. Moc některých trvala několik století, zatímco jiné, zejména Benátky, Janov a Ragusa vydržely až hluboko do novověku.

Šmalkaldská válka III.

„Přišel jsem, viděl jsem a Bůh zvítězil!“10

13. dubna 1547 překročily císařské jednotky saské hranice s cílem zneškodnit nebezpečnějšího z vůdců Šmalkaldského spolku. Kurfiřt Jan Fridrich zatím očekával posily od protestantů z českého království, ale když žádné nepřicházely, zamířil k Magdeburgu, kde doufal, že se opevní před vojskem Karla V. Habsburk okamžitě zareagoval a usilovným pochodem obsadil Duryňsko. Tímto manévrem odřízlo císařské vojsko protestantské Sasy tábořící mezitím u Meissenu od jejich cíle, a proto luteránský kurfiřt musel táhnout k bližšímu Wittenberku. Doufal, že nenápadně obejde katolíky po pravém břehu Labe a císař udeří naprázdno do prostoru Meissenu.

Karel V., stižený dnou, táhl v čele zpívajícího vojska spolu s vévodou z Alby. „Císař je poctivý muž, vždycky v první řadě už, na oři i pěšky…“11 se neslo krajinou z hrdel 25 000 mužů pěchoty a 4 500 jezdců. Až najednou, v 9 hodin ráno 24. dubna léta Páně 1547 narazili císařští na odpočívající síly Šmalkaldského spolku u města Mühlberg.

Císař stál u Labe stejně jako Caesar před patnácti sty lety u řeky Rubikon. Dle panovníkových Zápisků o Šmalkaldské válce se objevil chlapec na oslu a ukázal Habsburkovi brod. To bylo znamení k útoku jako zvuk válečné trubky, na kterou zatroubil tajemný mladík, který se zjevil římskému vojevůdci. Skupinka statečných a oddaných Španělů přebrodila řeku, pobila stráže a zajistila „předmostí“. Karel V. si poznamenal, že luterány zachvátil „jistý strach a podle jejich pohybů viděl, že jsou udiveni a překvapeni“12, když se na ně valili opancéřovaní katoličtí vojáci ze všech koutů rozlehlé říše rodu Habsburků pod vlajícími prapory, za zvuku bubnů a svištících dělových koulí. 12 000 pěšáků a 3 000 jezdců protestantského vyznání se dalo na zmatený ústup na sever k Wittenberku. Saský kurfiřt Jan Fridrich, bojující v první linii, ze které si odnesl jizvu na tváři, byl zajat uherskými husary. „Podržím si vás podle okolností a podle vašich zásluh, jděte,“13 odpověděl chladně Karel V. na pozdravy zajatce.

Pod hrozbou popravy uvězněného luteránského vojevůdce Wittenberk kapituloval. Zde se také vzpurný aristokrat musel vzdát své kurfiřtské hodnosti a částí svého panství, která byla slavnostně přenesena na jeho bratrance a spojence katolíků, Mořice Saského, 19. května 1547.

Severní katolická armáda pod vedením brunšvicko-lüneburského vévody Erika II. (1528 – 1584) byla poražena 23. května v bitvě u Drakensburku v Dolním Sasku. To mělo za následek konec císařských snah dobýt sever a o brzké uzavření míru.

Hesenský lantkrabě Filip I. nedokázal na západě Svaté říše římské najít žádného spojence. Po zprostředkování Mořicem se snažil uzavřít mír, doufající v císařovu milost, ale byl zajat.

Člověk, který byl oficiálním důvodem Šmalkaldské války, Jindřich V. Mladší, vstoupil do konfliktu bok po boku císařských a v zimních měsících na přelomu roku 1546 a 1547 získal zpět své brunšvicko-kahlenberské vévodství.

Na svém drtivé vítězství v bitvě u Mühlberka reagoval císař Svaté říše římské Karel V. parafrází na jiný slavný výrok. „Přišel jsem, viděl jsem a Bůh zvítězil!“

Vítězství dočasné, nikoliv věčné

Brzké zajetí obou vůdců protestantů vedlo zbývající válčící luterány k uzavření příměří. Šmalkaldský obranný spolek, uzavřený roku 1531, se tak o šestnáct let později rozpadl.

Na září roku 1547 byl svolán do Augsburku říšský sněm. Iniciativou císaře byl v květnu 1548 vydán tzv. augburský interim, který sliboval protestantům náboženskou svobodu až do rozhodnutí tridentského církevního koncilu, který projednával mimo jiné otázky reformace a protireformace. Také přiznával luteránům právo přijímat pod obojí a sňatky kněží, pod podmínkou, že se všichni evangelíci navrátí k římskokatolické církvi. Tímto tahem se snažil Karel V. připravit cestu nenásilné rekatolizaci. Bezúspěšně. Podmínka navrácení k Římu nebyla naplněna a vše v podstatě probíhalo stejně jako před Šmalkaldskou válkou. S rozdílem, že tentokrát sílící protestantskou opozici vedl neustále tábory měnící kurfiřt Mořic Saský.

Roku 1552 tato skupina intrikujících luteránů uzavřela smlouvu s francouzským králem, v níž vzbouřenci získali příslib peněžní podpory Francie za lotrinská města Cambrai, Mety, Toul a Verdun. Povstání mohlo vypuknout. Císař mezitím pobýval v Innsbrucku trápený dnou a hemeroidy, a nereagoval na různá varování. Až když uviděl protestantské vojsko jdoucí si pro něj, musel jednat. Uprchl do jižního Rakouska, do Villachu. Tam posléze přistoupil na podmínky luteránů. Propustil hesenského lantkraběte Filipa I. i bývalého kurfiřta Jana Fridricha a zrušil augsburský interim.

Roku 1555 byl vydán se souhlasem císaře, ale podepsaný už římským králem Ferdinandem I., tzv. Augburský náboženský mír, který vyřešil náboženskou otázku ve Svaté říši římské prostou zásadou. „Cuius regio, eius religio“ – „čí vláda, toho náboženství“.

Roku 1556 Karel V., císař Svaté říše římské, král Španělska, Nizozemí, pán Starého i Nového světa, rezignoval na svou hodnost. Vysílený a nemocemi trápený šestapadesátiletý muž se uchýlil do Španělska, kde také o dva roky později v klidu zemřel.

Země Koruny české

Roku 1526 se českým králem stal rakouský arcivévoda Ferdinand I. a jako pravověrný katolík okamžitě začal prosazovat římskokatolické vyznání. To, a neustálé boje s Turky, které si žádaly mnoho peněz, vyburcovalo české stavy, vesměs protestantské, vystoupit vůči svému pánu v tzv. prvním protihabsburském stavovském odboji.

Poté, co na konci roku 1546 vystoupil Mořic Saský ve Šmalkaldské válce na straně katolíků a zaútočil na území saského kurfiřta, svého bratrance, začal Ferdinand I. uskutečňovat podpůrnou akci, ke které se zavázal ve spojenecké smlouvě se saským vévodou. Ke Kadani byla svolána zemská hotovost a, i přes zjevnou liknavost českých stavů a ještě větší nedisciplinovanost jejich jednotek, vytáhl 30. října do pole. České oddíly však operovaly pouze na hranicích lén Zemí Koruny české. Vypálily Markneukirchen, porazili saské jednotky, které se jim postavily, ale pro další nasazení neměl český král oprávnění. Čeští stavové si totiž za časů Habsburkových předchůdců prosadili zákon, který nedovoloval vést válku za hranicemi českého království. Proto už 5. listopadu byla armáda českého království rozpuštěna.

12. ledna 1547, kdy saský kurfiřt zatlačoval svého bratrance do defenzívy, bylo královským mandátem, který panovníkovi zaručoval sebrat vojsko bez povolení zemského sněmu v případě náhlé invaze na území Koruny české, k Litoměřicím znovu svoláno vojsko. Tou invazí byl průnik jednotek Jana Fridricha do Dolní Lužice, kde vypálily několik vesnic. Čeští stavové, kteří sympatizovali se Šmalkaldským spolkem, však odmítli spolupracovat. Místo toho svolali 18. března sněm do Prahy, kde obvinili českého krále z porušení zemských zákonů, a také z přílišné podpory katolíků v zemské vládě na úkor protestantů. Kvůli těmto panovníkovým zásahům do mocenského monopolu, čeští stavové vytvořili spolek, který okamžitě začal vyjednávat s Janem Fridrichem a šmalkaldskými.

Do druhé poloviny března se v Litoměřicích sešly pouze oddíly z Plzně, Ústí nad Labem, Českých Budějovic a několika mála velmožů spolu s prosbami ostatních měst a šlechticů o odvolání mobilizace. Mezitím jednotky saského kurfiřta obsadily 20. března Jáchymov, což vyvolalo reakci spojení Ferdinandových jednotek s Mořicovými a následný vpád do Čech o čtyři dny později. Stavovský odbojný spolek svolal zemskou hotovost proti králi, protože se obával jeho odplaty. Zároveň očekával pomoc od moravských, lužických a slezských stavů. Ty však odmítly jakoukoliv účast na rebelii. Naopak čeští stavové odmítli dodat posily saskému kurfiřtovi, který je očekával. Nedostatek odvahy a lpění na svém bohatství českých měst a šlechty možná rozhodly výsledek Šmalkaldské války i celého protihabsburského odboje.

Počátkem dubna získalo Ferdinandovo vojsko posilu v podobě habsburského pomocného sboru a český král vydal požadavek na rozpuštění zemské hotovosti a obnovení loajality panovníkovi. České stavy se nechtěly vzdát, ale nabízely mír za určité ústupky. Avšak porážka Šmalkaldského spolku a především Jana Fridricha v bitvě u Mühlberka znamenala konec celé revolty. Především šlechta se houfně sjížděla do Litoměřic, kde se mezitím usídlil panovník, a žádala ho o milost. Pouze Praha a několik dalších středočeských měst vytrvalo ve svém přesvědčení a dál vzdorovalo. Po krátkých bojích však hlavní město kapitulovalo a tím skončil i tzv. první protihabsburský stavovský odboj.

Ferdinand I. udílením trestů definitivně rozložil stavovskou opozici. Šlechta byla zbavena části majetku a dva její příslušníci byli popraveni. Měšťanský stav dopadl mnohem hůře. Vzbouřeným městům byla sebrána děla, na radnice byli dosazeni královští úředníci; hlavně Praze byla zkonfiskována většina majetku a zvýšeny daně spolu s odnětím mnoha privilegií. Za rebelii zaplatili životem také dva lidé městského stavu.

Tresty byly natolik drtivé, upevnění panovníkovy moci natolik silné a vzájemná nenávist mezi stavy natolik velká, že důsledky revolty byly cítit i po několika desetiletích, které nenávratně směřovaly k osudné Bílé hoře.

 

10 Dickinger, Christian: Habsburkové bez iluzí: Jací byli doopravdy?, str. 49.
11 Weissensteiner, Fridrich: Velcí panovníci rodu habsburského, str. 114.
12 Seibt, Fedinand: Karel V., str. 151.
13 Seibt, Fedinand: Karel V., str. 135.

Šmalkaldská válka II.

Náboženský konflikt?

Ve vzduchu byla cítit válka. Nově obnovená náboženská jednání v Řezně a ve Wormsu byla neúspěšná. Všichni hráli o čas. Karel V. měl konečně volné ruce a mohl vyřešit luteránský problém. Měl příslib francouzských posil, neutralitu bavorských vévodů, kteří si vedli v podstatě samostatnou politiku, i pomoc papeže, který nabídl nejen 100 000 dukátů na válku s Turky, ale stejný obnos peněz proti protestantům, společně s 12 000 pěšáky a 500 jezdci, a k tomu všemu skoro milion zlatých z majetku španělské církve. Vévodovi Ulriku I. Württemberskému, kterého už jednou hájili šmalkaldští, byla připomenuta lenní přísaha, že se nepostaví proti svému pánu. S Istanbulem byl uzavřen mír a dokonce i příjmy z Nového světa se po poklesu znovu zvýšily. Roku 1545 se konečně po dlouhém snažení sešel církevní koncil v Tridentu na habsburském území, aby projednal otázky postoje vůči reformaci. Roku 1546, ve věku 63 let, zemřel samotný zakladatel reformace Martin Luther. Pro označení všech událostí, které císaři hrály do rukou, by se dalo použít heslo křižáků. „Deus vult – Bůh to chce!“.

Karel V. však stál před problémem. Kdyby vyhlásil válku protestantismu, který ovládal už většinu Svaté říše římské a organizoval se do silného Šmalkaldského spolku, ani všichni spojenci, které měl, by mu nedokázali pomoci. Pokud by vůbec chtěli. Loajalita Francie a Svatého stolce byla značně diskutabilní. Anglie už se odklonila od Říma a vyjednávala s protestanty. Bavorsko by rádo vidělo Habsburky sražené do kolen. A vzpomínka na dlouhé a nákladné války, které vedl Zikmund Lucemburský proti českým husitům, byly dosud v živé paměti.

Nábožensky motivovaný konflikt byl také nedůvěryhodný, protože sám císař vyjednával s luterány, když potřeboval pomoc ve svých četných válkách. Nakonec vedl k válce vcelku nepatrný incident. Roku 1542 brunšvicko-lüneburský vévoda Jindřich V. Mladší (1489 – 1568) zaútočil na saské říšské město Goslar, člena Šmalkaldského svazu, a snažil se zabrat jeho výnosné doly. Za to byl saským kurfiřtem Janem Fridrichem a hesenským lantkrabětem Filipem I. vyhnán ze svých držav a musel se uchýlit do bavorského azylu. Záminka k dlouho vyhlížené náboženské válce tak byla na světě, i když oficiálně císař pouze obnovoval právo a pořádek na svém území. Stále chtěl mír ve Svaté říši římské, ale vůdcové Šmalkaldského spolku ho svou opakovanou drzostí porušili. Takto se snažila katolická propaganda získat veřejné mínění na stranu Karla V.

„Tak jsme s mým bratrem (Ferdinand I.) a s bavorským vévodou dospěli k názoru, že už zbývá jen moc, abychom je donutili k rozumným podmínkám. Doba je příznivá…“9 Těchto pár řádků stálo v dopise Karlově sestře Marii, místodržitelce Nizozemí, a vystihuje skvěle dobu, kdy byly napsány – pět minut před dvanáctou hodinou.

Ve jménu Páně!

Šmalkaldský spolek odpověděl na nařčení z neposlušnosti mobilizací. 4. července roku 1546 se u středoněmeckého města Ichtershausen sešli všichni členové a odsouhlasili válku s císařem. Karel V. za projev vzpoury uvrhl hesenského lantkraběte Filipa I. a saského kurfiřta Jana Fridricha do říšské klatby.

Celá Evropa pozorovala rozvíjející se konflikt a očekávala brzký konec války. Karel V. čekal v bavorském Řezně na vzdálené papežské a španělsko-italské oddíly a také na nizozemské vojsko vedené vrchním velitelem císařských, Ferdinandem Alvarezem de Toledo y Pimentel, vévodou z Alby (1507 – 1582), který se v budoucnu nechvalně proslaví v Nizozemské válce. Ani rychlá pomoc z českého království nebyla očekávána. Většina stavovské obce byla kališnická nebo luteránská a potají vyjednávali se Šmalkaldským spolkem. Avšak neschopnost dohody mezi nejvlivnějšími šlechtici v protestantském svazu měla za důsledek promarnění šance zajmout císaře, dokud byl ještě bezbranný. Po dlouhých jednáních se luteránská koalice rozhodla táhnout na jih, obsadit tyrolské průsmyky a tím odříznout císaře od nejbližších vojsk. Mohla také počítat s podporou horalů, protože tamní lid si dosud pamatoval počínání habsburských žoldáků při potlačování povstání.

Ulmsko-augsburské vojsko se spojilo s jednotkami hesenského lantkraběte a saského kurfiřta u jihobavorského města Donauwörth. Nyní čítala armáda Šmalkaldského spolku 50 000 pěšáků a 7 000 jezdců. Tento manévr však zabral luteránům celý srpen. Toho využil Karel V. a s nepatrným počtem vojáků, údajně okolo 6 000 mužů, proklouzl na jih, kde se spojil se žoldáky Svatého stolce a věrnými Španěly. Spojená katolická vojska poté zahájila postup na sever s cílem odříznout šmalkaldské od jejich severních zásobovacích tras.

Poslední srpnový den se vojska dostala na dohled k Ingolstadtu. První střetnutí ve Šmalkaldské válce se však omezilo jen na palbu z děl a na boj lehké kavalérie. 17. září po namáhavém pochodu dorazily i nizozemské oddíly. Císařsko-papežská armáda, čítající v tom okamžiku okolo 57 000 mužů, brzy opustila svá postavení a odtáhla k nepřátelskému Ulmu. Ten však měl příliš silnou obranu a Karel V. si nemohl dovolit ztrácet čas dlouhým obléháním. Vojenská pokladna byla prázdná a žoldnéři dezertovali po celých jednotkách. Svatý stolec stáhl své vojáky s omluvou, že nejsou zvyklí na severní počasí. Peníze byly zjevně také zimomřivé a putovaly proto zpět do Říma spolu s papežským kontingentem. Ale ani šmalkaldskému vojsku se nevedlo nejlépe. Odříznuti od své severní základny zmírali němečtí vojáci hlady. A i jim se brzy přestal vyplácet žold.

Tím jak se válka začala protahovat, začínal být vítěz čím dál nejasnější. Šmalkaldský svaz byl zklamán neochotou nespolkových říšských knížat a měst bojovat za věc protestantismu. Francie byla unavená z dlouhých válek s císařem a ani evangelické kantony Švýcarského spříseženstva nejevily zájem válčit za svými hranicemi, když římskoněmecký císař jen minimálně zasahoval do jejich politiky. A někteří členové koalice tajně začali vyjednávat o příměří. Karel V. je však odbyl. Pro něj byli jen rebelové, ne protivníci na život a na smrt. Šmalkaldská jednota měla brzy pocítit další ránu. 27. října vešla v platnost tajná dohoda panovníka Svaté říše římské se saským vévodou Mořicem (1521 – 1553), luteránem, který za příslib kurfiřtské hodnosti napadl území svého bratrance Jana Fridricha jako vykonavatel říšské klatby. I když se všechny protestantské říšské stavy ohradily proti této zradě, saský vévoda se bránil, že bude lepší pro nové vyznání, když kurfiřtský hlas získá luterán a ne Habsburk. 30. října pak vpadly do Saska i české oddíly pod vedením Ferdinanda I.

Tento nečekaný sled událostí měl za příčinu rozpad jihoněmecké luteránské armády. Kurfiřt Jan Fridrich odtáhl se svými jednotkami bránit své panství, kde se mu podařilo odrazit nápor Mořice a v protiofenzívě zabrat i většinu jeho území. Zbytek vojska s hesenským lantkrabětem Filipem I. se rozutekl. Jednotliví členové spolku pochodovali zpět bránit své domovy a žoldáci šli hledat svůj žold. Karel V. pouze přihlížel. Jihoněmecká města se pod příslibem náboženské tolerance vzdávala císařským. Poté přišla zima a boje na tzv. dunajské frontě ustaly.

 

9 Seibt, Ferdinand: Karel V., str. 134.

Šmalkaldská válka I.

Causa Lutheri

Léta Páně 1517 vystoupil wittenberský profesor teologie Martin Luther (1483 – 1546) proti morálnímu úpadku papežství a svým památným přibitím 95 tezí o prodeji odpustků na dveře chrámu rozpoutal bouři, která změnila dosavadní řád i myšlení křesťanského světa. Postupně rozpracovávané učení, šířené ohromnou rychlostí nedávno objeveným knihtiskem, zasáhlo všechny sociální vrstvy. Reforma církve založená na myšlence „sola fide et sola Skriptura“, tedy pouze skrze osobní víru a znalostí Písma svatého mohl správný křesťan a i hříšný Svatý stolec dojít věčné blaženosti – spasení. Proto nemálo šlechticů svoji novou víru využilo pro zbohatnutí a ve jménu chudoby církve sekularizovali církevní majetek a stavěli se proti majestátu císaře. Chudina rabovala bohaté kostely a kláštery pod vedením radikálních kazatelů, vesměs Lutherových žáků. Řada povstání posléze splynula do obtížné, krvavé Německé selské války (1524 – 1526), která byla s vypětím všech sil potlačena. Reformátor, který spustil lavinu událostí, byl Římem vyloučen z církve a prohlášen za kacíře, ale část mocné aristokracie v čele se saským kurfiřtem1 Fridrichem Moudrým (1486 – 1525) ho vzala pod svá ochranná křídla, protože v něm viděla nástroj, který by mohl svrhnout rod Habsburků z jeho piedestalu.

Případ Martina Luthera se několikrát projednával před vládcem Svaté říše římské Karlem V.2 na říšském sněmu3, kde se i přes snahy vyřešit náboženské problémy kompromisem brzy vytvořila sílící luteránská opozice. Římskoněmecký panovník musel ochránit svou rozlehlou říši, a proto kormidloval loď tam, kam vítr zrovna vál. Potřeboval podporu papeže proti Francii expandující do Itálie? Uvrhl Luthera do říšské klatby4. Potřeboval peníze a vojáky proti Turkům a Francouzům? Slíbil katolickým i luteránským říšským stavům dočasnou náboženskou toleranci a brzké vyřešení otázky víry.

Šmalkaldský spolek

Roku 1530 byl Karel V. korunován císařskou korunou z rukou papeže v italské Bologni. Takto posilněn ve své víře se rozhodl římskoněmecké říši navrátit její jednotu. Svolal proto do města Augsburg říšský sněm, kde se vše mělo jednou provždy vyřešit. Protestanti předložili výklad svého učení, tzv. Confessio Augustana (Augsburské vyznání). Císařovi teologové v rekordním čase dodali tzv. Confutatio Augustana (Augsburský rozklad) a tím započal dialog, od kterého si mnozí slibovali mnohé. Prodlužující se diskuzí se však do popředí dostali odpůrci kompromisu, a proto bylo císařovo Confutatio vyhlášeno jako rozhodnutí sněmu, ovšem bez souhlasu protestantů. Obě strany se od sebe navždy oddálily a už je nic nedokázalo znovu sblížit.

Usnesení sněmu brzy vyvolalo reakci. 27. února roku 1531 se v malém středoněmeckém městě Šmalkaldy sešli dva nejmocnější protestantští šlechtici v říši, kurfiřt Jan Fridrich Saský (1503 – 1554) a lantkrabě5 hesenský Filip I. (1504 – 1567). Tito dva mužové přísahali na Augsburské vyznání víry, jak Confessio začalo být nazýváno, společně s dalšími knížaty (z Anhaltska, Brunšvicko-Grubenhagenu, Brunšvicko-Lünenburgu) a s říšskými městy (Štrasburk, Ulm, Brémy, Magdeburg, Isny, Lindau, Biberach, Memmingen, Reutlingen, Konstanz, Lübeck) založili tzv. Šmalkaldský obranný spolek, který měl ochraňovat své členy před útoky katolíků a císaře samého. K tomu jim mělo pomoci 10 000 mužů pěchoty a 2 000 jezdců, kteří tvořili spolkovou armádu. Po přistoupení dalších říšských stavů se síly zvýšily na dvojnásobek.

Jednota okamžitě navázala diplomatické styky s katolickou Francií, která se snažila najít jakéhokoliv spojence proti Karlu V. a neváhala se spojit i s Osmanskou říší. Další mocností, které byla rozsáhlost císařových držav trnem v oku, bylo anglické království. Anglický král Jindřich VIII.6, pod vlivem své druhé manželky Anny Boleynové, začínal prosazovat reformační tendence, a tak s radostí přijal německé vyslance. I Bavorsko, věrné Římu a hned po Habsburcích nejsilnější katolická bašta v říši, se začalo paktovat s protestanty. S luterány a především se saským vévodou je spojoval nesouhlas se zvolením císařova bratra Ferdinanda I.7 za římského krále, pobočníka a nástupce. I Turci, v podstatě v neustálé válce s Habsburky na uherské a středomořské frontě, využili příležitosti oslabit své nepřátele.

Karel V. byl bezmocný. Ve stejném roce, kdy mezi sebou protestanti uzavřeli alianci, se rozpadl kvůli rozdílnosti vyznání císařský Švábský spolek, který rozdrtil selská povstání na jihu Svaté říše římské. Proto nijak nemohl a ani nechtěl zakročit vojensky. Nehodlal rozervat říši občanskou náboženskou válkou. Naopak to on potřeboval pomoc od luteránů. Turci se vydali znovu na pochod a Uhrám hrozily další boje. Z tohoto důvodu byl vydán zákaz pronásledování protestantů.

Šmalkaldská koalice postupem času začala čím dál tím více vystupovat proti habsburskému císaři. Roku 1534 vyrvala rakouským zemím württemberské vévodství a navrátila ho původnímu majiteli Ulriku I. (1487 – 1550). Ten po roztržce se Švábským svazem a pod říšskou klatbou, utekl roku 1520 do zahraničí. Jeho panství koupil za 220 000 dukátů Karel V. Císařův bratr Ferdinand I., kterému území jako rakouskému arcivévodovi patřilo, byl poražen v bitvě u Lauffenu vojskem hesenského lantkraběte Filipa I., který s uprchlým velmožem Ulrikem I. navázal kontakt. Zdálo se, že se tento konflikt vyvine v náboženskou válku, ale už zde nebyl Švábský spolek, aby sjednal pořádek ve prospěch císaře. Také zhoršující se vztahy s Francií, která s aktivitami šmalkaldských veřejně souhlasila, zapříčinily, že habsburští bratři museli přetrpět hořkou porážku, přijmout vítězství luteránů a württemberské vévodství navrátit původnímu majiteli.

Karel V. si uvědomoval sílící luteránskou opozici v říši a snažil se ji proto oslabit. Roku 1541 se proslechlo, že lantkrabě a vrchní velitel Šmalkaldské koalice Filip I. žije v bigamním svazku. Přestože s manželkou měl už osm dětí, oženil se s tichým souhlasem Luthera a jeho spolupracovníků i s její dvorní dámou. Pod hrozbou trestu smrti začal s císařem vyjednávat o milost. Hesenský kníže brzy přijal navrhované podmínky. Přislíbil poskytnout podporu římskoněmeckému panovníkovi proti všem jeho nepřátelům, pokud to však nebudou protestanté nebo členové Šmalkaldského spolku. Dále pak, že neuzavře spojenectví s Francií, s Anglií ani s rebely z jakéhokoliv kouta Karlovy říše. Na oplátku mu panovník Svaté říše římské odpustí všechny jeho činy, „kdyby se stalo, že by ho pohnula obecná válka proti protestantům kvůli náboženství“.8 Tedy již pět let před Šmalkaldskou válkou císař pomýšlel na vyřešení luteránského problému pomocí síly. Touto dohodou také Karel V. podkopal Filipovo postavení ve spolku a o dva roky později byl hesenský lantkrabě sesazen z postu vrchního velitele.

Brzy poté, roku 1542, následovala válka s Francií, do které protestanti táhli s císařovým slibem tolerance jiného vyznání a vyřešením problému na dalším říšském sněmu. Podporováni protifrancouzskou propagandou, jež pravdivě obviňovala své nepřátele z paktování s Turky, kteří prodávali křesťany do otroctví, se císařská vojska probila takřka až k Paříži, vzdálené jen dva dny jízdy. Nakonec byly uzavřeny mírové smlouvy s tajným dodatkem pomoci Francii při případné válce s říšskými protestanty.

 

1 Kurfiřt – hodnost propůjčovaná nejvlivnějším říšským šlechticům, která jejím majitelům dávala výsadní právo volit římskoněmeckého krále. Kurfiřtský poradní sbor se ustálil v 16. století na sedmi lidech: tři byli církevní kurfiřti – arcibiskup mohučský, trevírský a kolínský a čtyři světští – král český, falckrabě rýnský, vévoda saský a markrabě braniborský.
2 Karel V. (1516 – 1556) – král španělský (jako Karel I.), císař Svaté říše římské, vévoda burgundský atd. (údajně přes 70 dalších titulů).
3 Říšský sněm – shromáždění říšských stavů (zástupců měst a šlechty), kteří se podíleli na správě země spolu s císařem; hlasováním rozhodovali především o daních, válkách a zákonech.
4 Říšská klatba (také známo jako acht) – provinilec byl postaven mimo zákon, jeho majetek propadl státu a mohl být kýmkoliv beztrestně zabit.
5 Lantkrabě – titul říšského knížete, který byl přímo podřízen císaři; nejvýznamnějším byl lantkrabě hesenský.
6 Jindřich VIII. (1509 – 1547) – král Anglie, Irska a titulárně Francie z rodu Tudorovců, proslulý odklonem od Říma a založením anglikánské církve, a šesti manželstvími (1. s Kateřinou Aragonskou /rozvod a přirozená smrt/ 2. s Annou Boleynovou /sťata/ 3. s Janou Seymorovou /smrt při porodu/ 4. s Annou Klévskou /rozvod a přirozená smrt 5. s Kateřinou Howardovou /sťata/ 6. s Kateřinou Parrovou /přirozená smrt po úmrtí svého manžela/).
7 Ferdinand I. Habsburský (1522 – 1564) – arcivévoda rakouský (od roku 1522), král český a uherský (od roku 1526), král římský (od roku 1530), císař Svaté říše římské (od roku 1556); muž, jehož vládou začíná „400 let útlaku“ v českých zemích.
8 Seibt, Fedinand: Karel V., str. 115.

Sacco di Roma: Vyplenění Říma 1527 II.

Město s 53 000 obyvateli bylo prakticky bez obrany. Papežská švýcarská garda a narychlo svolané několikatisícové milice stály proti dobře vycvičeným žoldnéřům, kteří byli zoceleni v mnoha bitvách. Ani papežova pozice nebyla silná. Díky císařské propagandě začínala velká část populace, která nebyla ani italského, natožpak římského původu, reptat proti náměstku Božímu z rodu Medici. To vše bylo podporováno římským klanem Colonnů, který nerad viděl papežský stolec již po několik desítek let obsazený florentskou rodinou bankéřů.

Klement VII. a jeho poradci však vkládali velké naděje do opevnění postaveného antickými Římany a posilovaného po celá staletí. Očekávali, že císařské vojsko bude po několik dní tábořit před městem a poté odtáhne bez boje, ustupujíc před jednotkami Cognacké ligy. Ale Římanům měl osud přichystat překvapení a probuzení do nového věku střelného prachu.

Ranní mlha 6. Května se okolo západních hradeb Vatikánu rozezvučela válečným pokřikem a střelbou artilerie. Papežské velitelství a malé dělostřelectvo mohlo pouze přihlížet na útok vojska habsburské říše. Andělský hrad, kde se nacházely tyto dvě důležité složky obrany, se totiž naneštěstí rozkládal na východní straně čtvrtě Borgo, kde ležel i chrám sv. Petra. A právě tato pevnost chránila jedinou přístupovou cestu do nitra papežského města – Andělský most.

Pod krycí palbou děl a v prudkém dešti se zpustila série útoků na Věčné město, přesněji na kopce Vatikán a Janikulus. Postava vrchního velitele v bílém plášti v čele vojska povzbuzovala žoldnéře k většímu úsilí ztéct hradby. Ale také se stala jasně viditelným cílem pro obránce Říma. Toho údajně využil manýristický malíř a voják ve službách papeže Benvenuto Cellini (1500 – 1571) a smrtelně ranil konetábla Francie, vévodu bourbonského a vyhnance – Karla III. Pokud můžeme věřit slovům florentského rodáka, zranil dokonce i kapitána jízdy a oranžského prince Philiberta de Châlon. Bitvu se však nepodařilo zvrátit.

Císařští žoldnéři se dostali až k bazilice sv. Petra, kde se jim na odpor postavila Papežská garda. 147 příslušníků osobní stráže náměstka Božího padlo se svým oberstem Kasparem Röistem (??? – 1527) u obelisku uprostřed náměstí. Pouze 42 gardistů přežilo. Eskortovali totiž papeže Klementa VII. a čtrnáct kardinálů tajnou cestou do Andělského hradu. Řím byl dobyt.

Do čela vojska byli dosazeni velitelé jízdy Philibert de Châlon a Ferrante I. Gonzaga. Ti však neoplývali charismatem ani dostatečnými vůdcovskými schopnostmi předešlého vojevůdce, aby mohli obnovit ztracenou disciplínu. Pouze vydali rozkaz k drancování, který byl s jásotem přijat.

Španělský účastník vyplenění Říma si poznamenal: „V Římě, v hlavním městě křesťanstva, nezvoní žádné zvony, neotevírají se žádné kostely, neslouží se mše, neslaví se neděle a svátky. Z bohatých krámů obchodníků se staly stáje, nejkrásnější paláce byly zpustošeny, řada domů vypálena, dveře a okna jiných vyrvána a odnesena, ulice se proměnily v hnojiště, zápach mrtvol je strašlivý; lidé i zvířata jsou pohřbíváni společně; v kostelích jsem viděl mrtvoly ohlodané psy. Na náměstích stojí stoly, na kterých se hraje o hromady dukátů.“11

Kapitán lancknechtů Sebastien Schertlin von Burtenbach to vyjádřil stručněji: „Všichni se litovali a mnoho plakali. Všichni jsme bohatí.“12

Rozdílnost ve vyznání se stala minulostí. Katolíci i luteráni svorně plenili chrámy, strhávali z mrtvol kněží bohatá roucha, ničili obrazy renesančních mistrů. Znásilňovalo se na každém rohu. Církevní hodnostáři se museli vykupovat za vysoké částky, ale před tím byli krutým způsobem zesměšňováni. Kristové na tisících křížů museli snášet urážky a rány. Relikvie byly znesvěcovány. Žoldnéři opilí vítězstvím a krví si právem dobyvatelů přivlastňovali zdobené ornáty a dokonce i trojitou papežskou korunu. Jednotlivé oddíly se často dostávaly do bojů o bohatá sídla, která bývala vypleněna i několikrát. Všude znělo provolávání lancknechtů, protestantských „křižáků“ na výpravě proti zpustlosti Říma: „Vivat Luther papa!“ – „Ať žije papež Luther!“

Na hořící Řím a oslavující průvody vojáků exercitus caesareus se museli z oken Andělského hradu dívat všichni příslušníci papežské kurie. Mohli pouze děkovat Bohu, že vrchní velitelé Philibert de Châlon a Ferrante I. Gonzaga již dávno ztratili kontrolu nad svými oddíly, a tak nemohli podniknout útok na dobře bráněnou a zásobovanou pevnost. Ta byla pouze obklíčena Španěly. Jediné, co chybělo obráncům, bylo sebevědomí. Dávno ztratili naději na příchod sil Cognacké ligy, jejíž sbory se neochotně blížily k Věčnému městu.

5. června se papež Klement VII. vzdal plundrujícímu vojsku. Byl nucen souhlasit s potupnými podmínkami, které zahrnovaly zrušení zbytku Švýcarské papežské gardy, zaplacení reparací ve výši 400 000 zlatých a odpuštění všech hříchů vítězů spáchaných během plenění. Dále také vydání některých severoitalských papežských měst (Parma, Piacenza, Civitavecchia, Modena) Svaté říši římské a smířením se španělskou posádkou na Andělském hradu až do kapitulace již zmíněných měst. Tak se náměstek Boží stal vězněm římskoněmeckého panovníka Karla V.

Dobytí a vyplenění Říma ovlivnilo přítomnost i budoucnost všech zúčastněných stran. Z Říma prchlo mnoho renesančních umělců a svá díla vydalo v plen armádě. Klement VII. začal po zažitém traumatu nosit plnovous kajícníka. Římskokatolická církev pochopila, tak jako celý křesťanský svět, obsazení Věčného města jako trest Boží, a ve výsledku ji to donutilo pomýšlet na reformu institutu papežství a katolicismu vůbec. Dále také Švýcarská garda dodnes přijímá každý rok nové příslušníky přesně 6. května. Dokonce i v jazyce můžeme najít připomínku Sacco di Roma. Německé „Halt!“ se dodnes ozývá v italštině jako „Alt!“.

Teprve 28. listopadu se Klementu VII. podařilo uniknout. Podplatil své strážce a v převleku spolu s kardinály uprchl komínem do Orvieta, do papežského města poblíž hranic se Sienskou republikou. Odtud se snažil navázat vztahy s habsburským dvorem. Proto odmítl lorda kancléře kardinála Thomase Wolseyho, který nabízel finanční i vojenskou pomoc Anglie výměnou za rozvod Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragonskou, tetou Karla V. Tímto rozhodnutím dal ale Svatý stolec podnět k vytvoření anglikánské církve a posílení pozice protestantů v Evropě. Zamítl i návrhy Francie, která v srpnu vstoupila do severní Itálie. Tím se habsburská politika na Apeninském poloostrově začala soustředit na udržení dvou strategických bodů – Neapole a Milána.

Klement VII. se v této těžké době projevil jako zručný diplomat. Zákaz pronásledování říšských stoupenců v papežských městech a usmíření se s prohabsburskými kardinály a římskými rody mu nakonec vyneslo poklidný vjezd do Říma, rušený pouze bouří, dne 6. října 1528. Okamžitě začal organizovat nové zásobování města, ve kterém populace poklesla na polovinu. Karel V. nakonec potvrdil své usmíření s papežem svou slavnostní korunovací na císaře13 v Bologni roku 1530. Byla to poslední korunovace tohoto typu z rukou náměstka Božího.

Mezitím habsburské vojsko stále pobývalo v doutnajícím Věčném městě. Takto popsal závěrečnou etapu okupace již zmíněný lancknecht Sebastien Schertlin von Burtenbach: „Řím jsme neokupovali ani dva měsíce a pět tisíc našich zemřelo na mor, neboť nikdo nepohřbíval mrtvoly. V červenci jsme napůl mrtví opustili město směrem k Marches (myšleno Le Marche na východě Itálie – poznámka autora), abychom přišli na jiný vzduch… V září po návratu do Říma jsme drancovali ještě víc a nalezli jsme velké ukryté poklady. Zůstali jsme ještě šest měsíců.“14 Počet množících se půtek mezi národnostně i nábožensky rozdílnými jednotkami se zvyšoval den ode dne spolu s rostoucí dezercí. Nemoci znovu decimovaly jednotky exercitus caesareus, mezi které se jen pomalu vracela kázeň.

Až nakonec v neděli 16. února 1528 byly vyslyšeny modlitby obyvatel Říma. Španělské tercie s italskými jednotkami opustily vydrancované Věčné město, následované o den později sbory lancknechtů. Podle papežského historika zbyly z exercitus caesareus pouhé zbytky. Pět tisíc Němců, čtyři tisíce Španělů a dva a půl tisíce Italů mířily na jih k Neapoli, kde se mělo znovu bojovat se silami Cognacké ligy. Luteránské jednotky si do kroku zpívaly:

„Padlo, padlo veliké město.
V němž dlouho sídlila rudá nevěstka.
Se svým kalichem hýření!“15

Zamyšlení autorovo na závěr

Můžeme se jen domnívat, jestli za celou výpravou opravdu stála pouze nedisciplinovanost císařských jednotek, jak tvrdí současní historici. Nedochovala se žádná korespondence římskoněmeckého panovníka s veliteli v Lombardii, která by nám odhalila opravdový důvod k tažení na Řím. Je možné, aby Karel V. v sobě potlačil katolíka a vydal rozkaz k útoku na papeže, hlavu církve? Důvod k tomu měl. Jako křesťana ho pravděpodobně popuzovala marnotratnost a hříšnost Svatého stolce, a jako císaři se mu zase protivila zrádnost náměstka Božího, který se neustále paktoval s jeho nepřáteli. Proto možná souhlasil s vypleněním Věčného města.

Zajal papeže a ukázal svým soupeřům, že v Itálii má rozhodující slovo rod Habsburků. Ale je možné, že by v sobě potlačil i svědomí a souhlasil s útokem na špatně bráněné město? Určitě věděl, že dojde ke smrti mnoha obyčejných obyvatel. A neovlivnilo poté Sacco di Roma myšlenku Karla V. vyřešit osobně Italské války soubojem s francouzským králem a tím, podle císařových slov, ušetřit křesťanskou krev? Jedno je jisté. Roku 1527, kdy se podle názoru renesance svět vynořil z temnoty a barbarství středověku, bylo Věčné město vypleněno habsburskými křesťanskými žoldáky, kteří se nápadně podobali svým dobyvatelským předchůdcům – Vandalům, Arabům a Normanům.

 

11 Weissensteiner, Friedrich: Karel V., in: Velcí panovníci rodu habsburského, str. 108.
12 Chastel, André: Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci, str. 83.
13 Císařská korunovace – slavnostní akt, při které byl panovník Svaté říše římské (tzv. římský král) papežem korunován císařskou korunou. Zpravidla se tato událost konala v Římě a znamenala obrovskou finanční zátěž pro státní pokladnu.
14 Chastel, André: Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci, str. 83.
15 Chastel, André: Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci, str. 26.

Sacco di Roma: Vyplenění Říma 1527 I.

V 16. století zpustošily Apeninský poloostrov tzv. Italské války1. Uzavírání mírů a aliancí se v tomto konfliktu střídalo až s děsivou pravidelností. Dobytí Říma, sídla katolické církve, bylo pouhou malou epizodou na pozadí větších událostí. Přesto tato zpráva vyděsila celé křesťanstvo.

Děvka babylonská

Zhoršující se mezinárodní situace vyburcovala krále Františka I.2 k obnovení války na Apeninském poloostrově proti španělskému králi a panovníkovi Svaté říše římské Karlu V.3. Ale vojsko z Francie bylo drtivě poraženo v bitvě u Pavie roku 1525, kde byl dokonce francouzský panovník z rodu Valois zajat a posléze odvezen do Madridu k mírovým jednáním. Tam se musel potupně zříci nároku na Itálii i další území a mimo jiné také ukončit válečné operace francouzské armády. Pod podmínkou dodržení mírových smluv a ponechání svých synů v zajetí, byl František I. propuštěn na svobodu. Záhy však všechny sliby odvolal a prohlásil mír za vynucený.

Válka tak neskončila a mělo dojít k dalším bojům. Francie si však uvědomovala svou zranitelnost – byla obklíčena z východu i západu habsburskou říší. Proto se tajně sešla s vyslanci papeže Klementa VII.4, který byl do té doby oficiálně spojencem Karla V. Strach ze ztráty samostatnosti a z hegemonie Habsburků nejen v Itálii, ale i v celé Evropě vehnal do spojenectví i jiné státy. Mezi italskými vynikaly především Benátky a Milán. Do krvavé hry ale přistoupil i nový hráč – Anglické království, které v ní sledovalo své osobní zájmy. Lord kancléř kardinál Thomas Wolsey (1473 – 1530) se chtěl stát papežem a jeho pán, Jindřich VIII.5, se domáhal rozvodu se svou první manželkou Kateřinou Aragonskou6. A ukončit manželství mohl pouze papež a to zvláštním výnosem. Tak byla 22. května 1526 v Cognacu uzavřena aliance mezi francouzským králem, papežem, některými severoitalskými městy a Anglií proti Karlu V. Později toto uskupení bude nést jméno Cognacká liga.

Panovník Svaté říše římské narychlo povolal do Lombardie oddíly proti možnému francouzskému vpádu. Přes Janov k Milánu postupoval španělský sbor terciero7 v síle okolo 6 000 mužů pod vedením konetábla Francie Karla III. Bourbonského (1490 – 1527), který po konfiskaci rodinného majetku Františkem I. přeběhl do tábora Karla V. Z německých zemí pochodoval k Mantově Georg von Frundsberg (1473 – 1528), který se proslavil v bitvě u Pavie, s kontingentem čítající okolo 15 000 lancknechtů8. Tam se srazil na konci listopadu 1526 s benátskými oddíly a pověstnými italskými žoldáky z Bande Nere9 vedenými Giovannim de Medici (1498 – 1526), bratrancem papeže Klementa VII. Přesto se římskoněmečtí vojáci, zpravidla luteráni, probojovali jednotkami Cognacké ligy a zabili dokonce nepřátelského vrchního velitele, do kterého byly vkládány všechny naděje na poražení Karla V. a osvobození Itálie od habsburské dominance.

K císařské armádě u Piacenzy se nakonec přidala i jízda pod vedením pážete a věrného přítele Karla V. Ferranta I. Gonzaga (1507 – 1557), a Philiberta de Châlon (1502 – 1530), prince oranžského. Brzy přispěchaly i jednotky italských žoldnéřů v čele s dobrodruhem Fabriziem Maramaldym (1494 – 1552). Celé vojsko tak mělo ve výsledku okolo 34 000 mužů.

Zima na přelomu let 1526 – 1527 zaskočila svou krutostí. Námezdné císařské šiky trpěly nejen nízkou teplotou a nedostatkem potravin, ale především také nudou a nevyplácením žoldu. Vydržování tak velkých vojsk přivádělo totiž Karlovu státní pokladnu na mizinu, i přes obrovské zisky z amerických kolonií. 16. března 1527 se lancknechti, Španělé i Italové vzbouřili a vřítili se s vytasenými zbraněmi do velitelského stanu. Velitele římskoněmeckých oddílů Georga von Frundsberga ranila z tohoto projevu nedisciplinovanosti mrtvice a musel být odvezen zpět do Svaté říše římské. Karlovi Bourbonskému nezbývalo nic jiného než se podvolit nátlaku mužstva. Vydal proto rozkazy táhnout a vyplenit Papežský stát – táhnout na Řím, lůno a centrum křesťanské církve. Vyplenit Věčné město a pokořit zrádnou Děvku babylonskou, jak hlásala luteránská propaganda.

„Šestý květen, ach! / strašný den neštěstí, hrůzy a krutosti (…)“10

Císařská armáda, exercitus caesareus, podobná spíše barbarským hordám než křesťanskému vojsku, táhla Itálií a za sebou nechávala pouze zpustošená pole. Furor teutonicus, strach antických Římanů z divokých Germánů, se znovu probudil v srdcích obyvatel Itálie. Bologna a Florencie se zachránily jen díky penězům, ostatní města takové štěstí neměly. Města na severní hranici, Latia, Acquapendente a San Lorenzo Nuovo, lehly popelem. Konetábl Francie Karel III. Bourbonský hnal své oddíly k Věčnému městu, ze strachu, že na něj udeří síly Cognacké ligy. Protihabsburská aliance se však začínala hroutit. Severoitalské státy se zabývaly obranou svých měst a modlily se, aby se nedostaly do boje s lépe vycvičenými říšskými vojáky. Francie na Apeninský poloostrov měla přitáhnout až v srpnu 1527. Anglie byla od hlavního bojiště daleko a papežská armáda v podstatě neexistovala. To vše ale vrchní velitel italského habsburského vojska nevěděl.

Náměstek Boží Klement VII. se snažil vyjednávat. Nabídl dokonce 150 000 zlatých, aby si habsburské žoldáky usmířil. Karel III. Bourbonský s nabídkou souhlasil a vděčný papež ukvapeně rozpustil své žoldácké oddíly. To byla chyba. Španělští, italští a římskoněmečtí vojáci se stále dožadovali slíbené kořisti. A jejich velitel musel souhlasit, pokud nechtěl viset na prvním stromě. Na konci dubna se tak pustošící armáda dostala k Tibeře. V neděli 5. května se všechny římské zvony rozezvučily na poplach. Exercitus caesareus stál u západních zdí Říma.

 

1 V tzv. Italských válkách (1494 – 1559) se Francie pokoušela proniknout od konce 15. století do Itálie. Nejprve skrze obsazení trůnu Neapolska, posléze i podmaněním severní části Apeninského poloostrova. Proti francouzským panovníkům, kteří toužili po bohatých severoitalských městech, se nakonec prosadili římskoněmečtí císaři považující válečnou oblast za svou sféru vlivu. Během bojů byla uzavírána mnohá spojenectví, která zpravidla končila dočasnou porážkou jedné ze stran a následným spojenectvím proti dosavadnímu vítězi. Války skončily mírem v Cateau-Cambrésis, kde se Francie vzdala všech nároků na neapolský trůn ve prospěch Habsburků.
2 František I. (1515 – 1547) – francouzský král považovaný za prvního renesančního panovníka v dějinách své země; za vlády tohoto panovníka z rodu Valois došlo k velkému rozvoji kultury; jedna z nejvýraznějších postav 16. století a protivník Karla V. a Jindřicha VIII.
3 Karel V. (1516 – 1556) – španělský král (jako Karel I.), císař Svaté říše římské, vévoda burgundský atd. (údajně přes 70 dalších titulů) z rodu Habsburků.
4 Klement VII. (1523 – 1534) – papež a italský šlechtic z rodu Medici, za jehož pontifikátu začaly vznikat nové mnišské řády, mající za cíl očistu církve (např. kajetáni založeni r. 1524, kapucíni r. 1528, barnabiti r. 1533, a jezuité r. 1534), dále také učenec a mecenáš umění (za zmínku stojí především objednání Posledního soudu od Michelangela di Lodovico Buonarroti Simoni /1475 – 1564/).
5 Jindřich VIII. (1509 – 1547) – král Anglie, Irska a titulárně Francie z rodu Tudorovců, proslulý odklonem od Říma a založením anglikánské církve, a šesti manželstvími (1. s Kateřinou Aragonskou /rozvod a přirozená smrt/ 2. s Annou Boleynovou /sťata/ 3. s Janou Seymorovou /smrt při porodu/ 4. s Annou Klévskou /rozvod a přirozená smrt/ 5. s Kateřinou Howardovou /sťata/ 6. s Kateřinou Parrovou /přirozená smrt po úmrtí svého manžela/).
6 Kateřina Aragonská (1485 – 1536) – královna anglická, první manželka Jindřicha VIII., teta Karla V.
7 Tercieros (špan. tercie) – oddíly pouze španělských žoldnéřů, kde část vojáků bojovala s několikametrovými píkami a část mušketami. Tak vznikla účinná odpověď na „neporazitelnost“ Švýcarů a formace, která vynikla především během Třicetileté války (1618 – 1648).
8 Lancknechti – výsledek prvního pokusu o národní armádu v německých zemích, ze kterého se nakonec vyvinuli žoldnéři známí svými obouručními meči, arkebuzami a barevným stylem oblékání. Byli konkurenty švýcarských žoldáků na „trhu“. Jejich setkání na bojišti zpravidla končila masakrem a nemilosrdností vůči přeživším.
9 Bande Nere (italsky Černá skupina) – námezdný oddíl italských vojáků vedený a založený Giovannim de Medici. Tato jednotka vznikla během Italských válek a byla najímána oběma stranami. Po smrti svého velitele a zakladatele se dále účastnila bitev, ale zdecimovaná morem a boji se roku 1528 vzdala císařské armádě a byla rozpuštěna. Své jméno získala podle černého brnění, které vojáci nosili na památku smrti prvního zaměstnavatele, papeže Lva X. Byli prvními známými jízdními arkebuzíry.
10 Chastel, André: Vyplenění Říma: Od manýrismu k protireformaci, str. 25.

Shrnutí dění v 16. století

Evropa na rozhraní středověku a novověku zažívala obrovské změny. Reconquista1 Pyrenejského ostrova, provázející křesťany a Araby od 8. století, se chýlila ke konci. Nejen, že křesťanská vojska dokázala zatlačit muslimy až ke Granadě, ale svou sílící pozici upevnila dvě nejmocnější království, hlásící se k odkazu Ježíše Krista, svým sloučením. Kastilie a Aragon se zasnoubily v osobách Ferdinanda II. Aragonského2 a Isabely Kastilské3 v jednu mocnost. Léta Páně 1469 vzniklo španělské království, které po obsazení Granady roku 1492 mohlo začít expandovat. Dobytím Ráje – Nového světa – na západě Kryštofem Kolumbem vše pouze začalo.

Obchodní střediska se přesunula z renesanční Itálie na Pyrenejský poloostrov. A tím započalo neúnavné soupeření mezi Portugalskem a Španělskem, které bylo definitivně vyřešeno až pohlcením prvně jmenovaného království4 a ztráty velmocenského postavení druhého státu v 17. století.5

Nástup novověku se nesl také v duchu konsolidace některých států. Mezi nimi vynikla říše rodu Habsburků, která ovládala více než jednu třetinu celé Evropy. Především díky sňatkové politice Maxmiliána I. Habsburského6, který se nejen oženil s Marií Burgundskou7, a tím získal bohaté a vyspělé nizozemské provincie8 a burgundské vévodství9, ale také propojil svou rodinu s napohled silnou dynastií Jagellonců10 prostřednictvím svých vnoučat Ferdinanda11 a Marie12. České a uherské království připadlo rodu rakouských arcivévodů. Spolu se zámořskými koloniemi v jižní a střední Americe vybudovanými na zbytcích indiánských říší vyvrácenými španělskými dobyvateli13, s fakticky ovládanou Svatou říši římskou, s panstvím v jižní a silnou pozicí v severní Itálii14, mohl Karel V.15, hlavní protagonista první poloviny 16. století, tvrdit, že „co na nebi slunce, to na zemi císař“16.

Právě za vlády tohoto panovníka byli Habsburkové na vrcholu své moci. To on ubránil své nizozemské a pyrenejské državy před nárokem Francie. Brzy zadržel francouzskou expanzi do severní Itálie17, která se musela potupně zříci všech výdobytků v Itálii i části burgundského vévodství. Ale pyšná Francie, obklíčená ze všech světových stran a sražená na kolena, se spojila s nepřáteli císaře, kterým byl náhlý vzrůst moci rakouské dynastie trnem v oku. Proto boje neskončily, ale pokračovaly s ještě větší intenzitou. Během těchto válek byl například vypleněn Řím, sídlo papeže a centrum křesťanstva, německými žoldnéři.

Obnovení římského impéria, ve které doufali všichni rádci mladého panovníka, se však nenaplnilo. Státní pokladna byla prázdná kvůli vítězným, ale vysilujícím válkám proti Francii, rebelům v jednotlivých koutech říše, neustálé přítomnosti expandujících Turků na východě i neochotě císaře prolévat další křesťanskou krev. Ale císařská vojska dostala svůj žold tak jako tak. Nejen dalším zvýšením daní, ale také půjčkami rodiny Fuggerů.18 Uherská fronta s Tureckem byla posílena a přenechána českému a uherskému králi, válka na moři proti muslimům se začala příznivě vyvíjet a opakující se vzpoury v Nizozemí a Španělsku byly znovu potlačeny. Tyto boje však vázaly většinu vojsk daleko od Itálie, kam se francouzský král František I.19 pokusil znovu proniknout po uzavření spojenectví s Osmanskou říší. Rozdílnost ve víře už nebyla překážkou jako ve středověku. Obzvláště tehdy, když i papež navázal diplomatické styky s Istanbulem.

Karel V. také pokračoval ve sňatkové politice svého děda Maxmiliána I. Svou sestru Eleonoru20 provdal za portugalského krále (který však brzy zemřel) a syna Filipa II.21 oženil s Marií Portugalskou22 a tím nejen znovu provázal iberské mocnosti, ale připravil pro svého potomka půdu pro nárok o portugalský trůn.

Mladou Eleonoru však nejmocnější panovník první poloviny 16. století nehodlal nechat samotnou. Znovu poraženého francouzského krále Františka I. donutil roku 1530 si vzít královnu-vdovu Portugalska za ženu. Plány na sblížení s Francií však nevyšly a manželství zůstalo bezdětné.

Složitou diplomatickou hrou nakonec římskoněmecký císař posílil vliv i v neustále strany měnícím anglickém království. Jeho syn Filip II. pojal za druhou manželku Marii23, dceru Jindřicha VIII.24 a Kateřiny Aragonské25. Ta, po nástupu na trůn, v podstatě připojila Anglii ke Španělsku. Z tohoto područí království vyvedla až další z dcer Jindřicha VIII., Alžběta I.26, která zahraniční politiku nastavila značně protihabsburským směrem.

16. století však nebylo jenom věkem Habsburků, ale také i reformace církve. Učení Martina Luthera27, kritizující morální úpadek římskokatolické církve, se šířilo všemi vrstvami říšské společnosti a brzy započaly první roztržky, provázené sekularizací kněžského majetku. Prostý lid se bouřil proti dosavadnímu sociálnímu řádu pod velením Lutherových radikálních žáků. Série náboženských válek nakonec zplundrovala nejen Svatou říši římskou, ale i Švýcarsko a Francii, kde se odehrály nechvalně známé masakry.

Římský císař Karel V. byl nakonec nucen uznat, po několika neúspěšných pokusech o kompromis, roku 1555 tzv. Augsburský náboženský smír, který zbavil říšskou církev nadvlády v zemi. O rok poté zklamaný Habsburk odešel do ústraní do Španělska, a s ním jakoby odešla i síla Habsburků. I přesto, že nový císař a zároveň i Karlův bratr Ferdinand I. dokázal ve svých zemích rakouské větve Habsburků udržet relativní klid, jeho nástupci ne. V rodě se začala projevovat degenerace a slabost jednotlivých panovníků. Až v druhé polovině 17. století a v 18. století našla habsburská rakouská monarchie ztracenou rovnováhu.

Španělská část rodu ustupovala do pozadí ještě rychleji. Z nadvlády se po krutých bojích vymanily severní nizozemské provincie, již zmíněná katastrofální porážka v La Manche zničila většinu španělské flotily a dluhy se neustále zvyšovaly. Po Třicetileté válce (1618-1648) bylo Španělsko považováno za druhořadou mocnost. I přesto se Habsburkové, rod, nad kterým kdysi slunce nezapadalo, bez Španělska a zámořských kolonií, dokázali udržet mezi velmocemi až do trpkého konce první světové války.

 

1 Reconquista (špan. znovudobytí) – tažení, které započalo vítěznou bitvou mezi muslimy a Vizigóty u Covadonga v roce 722 a poté rokem 732, kdy byly muslimské síly poraženy v bitvách u Tours a Poitiers franským majordomem Karlem Martelem (686 – 741) a tím byl definitivně zastaven postup islámu západní Evropou; tento boj navíc poznamenal vývoj španělského katolictví, protože to nabralo ostře radikální směr, který pocítili především židé a protestanti, a díky tomu je dodnes Španělsko baštou katolictví.
2 Ferdinand II. Aragonský (1452 – 1516) – panovník Aragonie, Sicílie, Sardinie, Neapolska, Navarry a oficiálně Kastilie, kterou získal sňatkem, ačkoli v ní fakticky vládla jeho manželka.
3 Isabela Kastilská (1451 – 1504) – královna Kastilie a Aragonu, která podpořila Kryštofa Kolumba v jeho hledání cesty do Indie.
4 Portugalské království potkal podobný osud jako české a uherské království v roce 1526 v bitvě u Moháče. Roku 1578 padl mladý panovník Sebastián I. Portugalský (1557 – 1578), tak podobný českému králi Ludvíku Jagellonskému, v bitvě u Alcazarquiviruu (Ksar el-Kabir), když se rozhodl podporovat sesazeného vládce muslimského Maroka. Tím nechal svou zemi bez následníka. Následně se rozhořel boj o moc, ve kterém zvítězil španělský král Filip II. (1556 – 1598). a v roce 1580 utvořil s Portugalskem personální unii, která vydržela až do vítězné vzpoury roku 1640.
5 První příznaky ústupu z trůnu hegemona na mořích byla neschopnost zakročit proti bujícímu pirátství (podporovaném anglickou královnou Alžbětou I. (1558 – 1603)) na trasách z Jižní Ameriky. Následovala katastrofální porážka španělského válečného loďstva (tzv. Nepřemožitelné Armady) anglickou flotilou v La Manche roku 1588. Dále vyčerpáním se ve Třicetileté válce (1618 – 1648) a také nepružnou ekonomikou, díky které státy nového věku (např. Anglie, Nizozemí a podobně) hravě předhonily zastaralou monarchii.
6 Maxmilián I. Habsburský (1459 – 1519) – arcivévoda rakouský, král římský; za své vlády čelil nároku Francie na Burgundské vévodství, ale proslul především svým diplomatickým úsilím rozšířit državy Habsburků.
7 Marie Burgundská (1457 – 1482) – burgundská, lucemburská a brabantská vévodkyně; musela spolu se svým manželem bojovat o burgundské dědictví proti Francii, která si činila nárok na burgundské léno, které si však obzvlášť za Stoleté války (1337 – 1453) vedlo vlastní zahraniční politiku a snažilo se vymanit z vlivu Francie.
8 Nizozemské provincie – severní provincie: Holandsko, Zeeland, Zutphen, Antverpy, Frísko, Utrecht, Overijssel, Groningen; jižní provincie: Brabantsko, Limbursko, Lucembursko, Geldry, Artois, Henegavsko, Flandry, Namur, Mechelen; tato území se rozkládala na území dnešního Beneluxu a severní Francie, a byla centrem obchodu a průmyslu. Na konci 16. století se severní provincie odtrhly a vytvořily nezávislý stát nazvaný Republika spojených nizozemských provincií.
9 Burgundské vévodství – území, které se rozkládá na většině území dnešního Burgundska s državami podél východní hranice Francie až do Nizozemí; rod burgundských vévodů, pokrevně spřízněn s vládnoucím francouzským rodem z Valois, se pokoušel výboji získat území Lotrinska, Švýcarska nebo Nizozemských provincií; spor Maxmiliána I. s Francií nakonec vyústil v rozdělení Burgundského vévodství, tedy že Francie získala většinu území Burgundska a Habsburkové především Nizozemské provincie.
10 Jagellonci – velkoknížecí rod pocházející z Litvy, který s nástupem Vladislava II. Jagella (1377 – 1434) usedl roku 1385 i na polský trůn a nakonec vymřel roku 1572 Zikmundem II. Augustem (1529 – 1572). Tato dynastie ovládala od roku 1471 české království a posléze i království uherské, čímž se stala ve východní a střední Evropě jednou z nejmocnějších rodin, ale pouze na pohled, protože jagellonští panovníci na přelomu století bývali slabí a pod silným vlivem šlechty. Středoevropský prostor nakonec rod ztratil vymřením česko-uherské větve roku 1526, kdy musel uvolnit místo expanzi Habsburků.
11 Ferdinand I. Habsburský (1522 – 1564) – arcivévoda rakouský (od roku 1522), král český a uherský (od roku 1526), král římský (od roku 1530), císař Svaté říše římské (od roku 1556); muž, jehož vládou začíná „400 let útlaku“ v českých zemích.
12 Marie Habsburská (1505 – 1558) – královna česká a uherská, manželka Ludvíka Jagellonského (1516 – 1526), místodržitelka v nizozemských provinciích (1530 – 1555).
13 Aztécká říše v Mexiku byla vyvrácena mezi lety 1519 – 1521 Hernandem Cortezem, a incká říše v Peru byla zničena Franciscem Pizzarem v letech 1531 – 1535.
14 Itálie byla až do 19. století roztříštěna na jednotlivé státečky, o které zápasili mnohem silnější sousedé (především Francie a Svatá říše římská); přes střední část Apeninského poloostrova, od východního pobřeží po západní, se táhl papežský stát s hlavním městem v Římě.
15 Karel V. (1516 – 1556) – král španělský (jako Karel I.), císař Svaté říše římské, vévoda burgundský atd. (údajně přes 70 dalších titulů).
16 Seibt, Ferdinand: Karel V., str. 5 – heslo známé také jako: „říše, nad kterou slunce nezapadá“
17 V tzv. italských válkách (1494 – 1559) se Francie od konce 15. století pokoušela proniknout do Itálie. Nejprve skrze obsazení trůnu Neapolska, posléze i podmaněním severní části Apeninského poloostrova. Proti francouzským panovníkům, kteří toužili po bohatých severoitalských městech, se nakonec prosadili římskoněmečtí císaři považující válečnou oblast za svou sféru vlivu. Během bojů byla uzavírána mnohá spojenectví, která zpravidla končila dočasnou porážkou jedné ze stran a následným spojenectvím proti dosavadnímu vítězi. Války skončily mírem v Cateau-Cambrésis, kde se Francie vzdala všech nároků na neapolský trůn ve prospěch Habsburků.
18 Fuggerové – bankéřský rod z Augsburku, který svůj osud spojil s rodem Habsburků; pomohl získat říšský trůn Karlovi V. (úplatek 850 000 dukátů) i dosažení hodnosti římského krále Ferdinandu I. (úplatek 350 000 dukátů); velké dluhy hlavně španělských Habsburků tyto bankéře a podnikatele na konci 16. století zruinovaly.
19 František I. (1515 – 1547) – francouzský král považovaný za prvního renesančního panovníka v dějinách své země; za vlády tohoto panovníka došlo k velkému rozvoji kultury a on sám považován za jednu z nejvýraznějších postav 16. století a protivníka Karla V. a Jindřicha VIII.
20 Eleonora Habsburská (1498 – 1558) – portugalská královna (1. manželství), francouzská královna (2. manželství).
21 Filip II. (1556 – 1598) – král Španělska (od r. 1556), Anglie (od r. 1554 – 1558), Portugalska (od r. 1580) atd.
22 Marie Portugalská (1527 – 1545) – dcera portugalského krále, sestřenice a první manželka Filipa II.
23 Marie Katolická, zvaná též Krvavá (1553 – 1558) – anglická královna, jediná přeživší dcera Kateřiny Aragonské, proslulá hony na protestanty (odtud také obě dvě přízviska).
24 Jindřich VIII. (1509 – 1547) – král Anglie, Irska a titulárně Francie, z rodu Tudorovců, proslulý odklonem od Říma a založením anglikánské církve, a šesti manželstvími (1. s Kateřinou Aragonskou /rozvod a přirozená smrt/ ;2. s Annou Boleynovou /sťata/ ; 3. s Janou Seymorovou /smrt při porodu/; 4. s Annou Klévskou /rozvod a přirozená smrt/; 5. s Kateřinou Howardovou /sťata/; 6. s Kateřinou Parrovou /přirozená smrt po úmrtí jejího manžela/).
25 Kateřina Aragonská (1485 – 1536) – královna anglická, první manželka Jindřicha VIII., teta Karla V.
26 Alžběta I. zvaná Panenská královna (1558 – 1603) – královna Anglie, Irska a titulárně Francie, která se vrátila k protestantismu svého otce; za její vlády nastal „zlatý věk Anglie“ a také s ní vymřel rod Tudorovců, po kterém nastoupili skotští Stuartovci.
27 Martin Luther (1483 – 1546) – augustiniánský mnich a profesor teologie a filosofie pocházející z bohaté rodiny, proslulý svým reformačním učením navazujícím na kritiky církve ze 14. a 15. století.