Vnitrozemská doprava

Pro Hanzovní obchodníky sice hrála námořní doprava veledůležitou roli, nicméně velké množství obchodních míst nebylo dosažitelné po moři, nýbrž po řekách, kanálech nebo silnicích.

Nejdůležitějšími říčními tepnami byly pochopitelně toky vedoucí do Severního nebo do Baltského moře. Takovou důležitou řekou bylo Labe. Byla to důležitá spojnice mezi střední Evropou a hanzovními městy. Díky Labi byla možnost dopravovat české stříbro z českých dolů.

Řeka Rýn spojovala především sever s jihem Německa. Z Polska do Baltského moře tečou dvě řeky, Visla a Odra. Obě dvě spojovaly pobřeží s vnitrozemím. Jediné lepší spojení s Ruskem zajišťovala řeka Západní Dvina.

Kanály plnily svou roli hlavně tam, kde by bylo zdlouhavé a obtížné spojení po moři. Jedním z takových kanálů byl kanál spojující Hamburk a Lűbeck. Některé další kanály fungovaly jako spojnice některých řek.

Pozemní cesty měly spíše podřadnou úlohu. Sloužily především pro dopravu lehčích materiálů. Měly dvě velké nevýhody. Jednou byla jejich malá rychlost a druhou bylo jejich přílišné ohrožení, neboť dopravní vozy se stávaly často cíli lupičů.