Vznik hanzy měst

Dělení obchodního společenství na hanzu obchodnickou a hanzu měst je nepřesné, protože se jednalo a dlouhodobý komplexní proces změny struktury. Už na začátku 13. století měla jednotlivá města zájem reprezentovat sebe a své obchodníky v obchodní politice.

Ve 13. století Gotlandské společenství ( přesněji spolek německých obchodníků, navštěvující Gotland ) sdružilo obchodníky ve více než 30 přístavech a větších vnitrozemských měst. Toto sdružení zajišťovalo smlouvami obchod obchodníků s Ruskem, Baltem a ostatními důležitými zeměmi. Získávalo nové obchodní výsady a zakládalo nové osady v zahraničí. Vytlačilo z obchodu Gotlanďany, Dány, Frísy, Vlámy a Angličany. Samo však nemohlo sehnat kupce cestující do vzdálenějších zemí. Bylo bezmocné proti útokům Dánů, nebyl to výhodný partner pro cizí panovníky. Klesal tak jeho význam, za to se rozvíjely spolky severoněmeckých měst. Roku 1283 se sdružilo velké množství vendských měst na velkou rostockou úmluvu o zemském míru.

Vedoucí postavení v Gotlandském společenství získal Lűbeck, důležitost Visby stále klesala. V roce 1299 se usnesli vyslanci vendských a vestfálských měst, že se nesmí užívat pečeť Gotlandského společenství, protože by to poškozovalo obchod. Následného sněmu v Lűbecku se účastnila města z Vestfálska, Saska, Braniborska, Polska, Gotlandu a Livonska.

Společenství pak bylo ale velmi ohroženo, protože dánský král Erik VI. obsadil v roce 1307 Rostock a později i Wismar. Jedině Stralsund se ubránil dánskému vojenskému nátlaku. Po smrti Erika se však toto panství velice rychle rozpadlo, takže města měla čas na nerušený obchod.

Teprve roku 1343 je doloženo, že Hanza už není společenstvo obchodníků v zahraničí, ale že je to spolek severoněmeckých měst. V roce 1358 máme oficiální zprávu o Hanze, bylo to ve sporu s Flandrami, a zde se Hanza uvádí jako „Steden von Dudeschen Hanse“ – města německé hanzy.