Založení Lűbecku

Snaha o dobytí slovanských zemí Němci začala už v 9. století. Již v roce 843 Ludvík Němec pořádal výpravy proti kmeni Obodritů. Jindřich I. se rovněž snažil dobýt na začátku 10. století země Slovanů, jenže se Slované proti jeho nájezdům spojili. Byli německou armádou poraženi a byli donuceni platit vazalské daně.

Panství nad Polabskými Slovany se udrželo přes 50 let do roku 983, kdy došlo k povstání všech Slovanů. Lutici a Obodrité se zcela osamostatnili, pod vládou německé říše zůstali pouze Lužičtí Srbové na jihu. Obodritům vládla křesťanská knížata, pak ale nastoupil Krut, který byl pohanského původu. Za jeho vlády vznikla nová přístaviště, z nichž nejvýznamnější byl Starigrad. Kníže Krut byl zavražděn, nový kníže Jindřich Slovany spojil v obrovskou říši s hlavním městem Vagria. Po Jindřichově smrti sílily nájezdy Sasů pod vedením Jindřicha Lva. V letech 1150 až 1350 bylo osídleno celé jižní a jihovýchodní Pobaltí západoněmeckými obchodníky, kteří se chtěli dostat do čela baltského obchodu.

Roku 1143 udělil Jindřich Lev holštýnskému vévodovi Adolfovi II. Vagrii, která dříve patřila Slovanům. Adolf II vystavěl nové město Lűbeck dále ve vnitrozemí. Město bylo dobře chráněno a nacházelo se 20 km od moře. Do tohoto města se stěhovali obchodníci z jeho obchodního střediska Bardowicku, protože v Lűbecku platili méně poplatků. Jindřich Lev byl proto znepokojen a požadoval, aby mu Adolf postoupil Lűbeck. Protože to Adolf odmítl, Jindřich zakázal v Lűbecku obchodovat.

Následně bylo město v roce 1157 vypáleno. Jelikož obchodníci ze spáleného tržiště požádali Jindřicha Lva, aby jim poskytl jiné tržiště, Adolf předal toto území a Lűbeck byl znovu založen. Lűbeck začal být překladištěm mezi Severním a Baltským mořem. Roku 1161 smíří Jindřich Lev konkurenty – německé obchodníky a obchodníky z Gotlandu – mírem, který umožňuje Gotlanďanům bezcelně obchodovat v saském vévodství, pokud totéž povolí německým obchodníkům na Gotlandu. Někteří němečtí obchodníci se usadili na Gotlandu. Tím se vytvořilo dvojměstí se dvěma městskými radami, které se však v budoucnu spojily.