Zlatý věk Hanzy

Zlatý věk Hanzy začal ještě dříve, než se společenství oficiálně nazývalo Hanza. Bylo to období první poloviny 14. století, kdy se uskutečňoval úspěšný obchod bez potřeby nějaké těsnější spolupráce.

Až v roce 1356 se proto konal první všeobecný sněm Hanzy. V té době totiž na západě zuřila stoletá válka, a tak byl velkým problémem bruggský kontor. Docházelo totiž docela často k nájezdům kapérů na hanzovní lodě. Němci tam vyslali poselstvo a chtěli, aby jim Flandry nahradily škody. Toho roku se jim to nepodařilo, roku následujícího však ano, poněvadž tehdy nový hanzovní sněm odsouhlasil přeložení kontoru z Brugg do Dodrechtu. Toto se už neminulo účinkem, a proto jim Bruggy nahradily škody a ještě jim navíc rozšířily privilegia.

Roku 1361 však propukla válka s dánským králem Valdemarem IV., který se zdráhal potvrdit hanzovní výhody a roku 1361 napadl Visby, porazil narychlo sestavené vojsko a město dobyl. To ostatní hanzovní města pobouřilo a hned následujícího roku vyslalo proti Dánsku vojsko pod vedením Johanna Wittenborga. Ostřeloval město Helsingborg, ale nakonec podlehl nepříteli, jelikož nebyl správně domluven se svými norskými a švédskými spojenci. Dánové jeho vojsko zničili, velitel uprchl a byl uvržen do vězení a následně popraven.

Valdemar pak dosáhl spojenectví s Norskem i Švédskem. Valdemar se snažil získat podporu i u dalších panovníků, zatímco Hanza v jeho nepřítomnosti uzavřela s Dánskem příměří. Podmínky příměří však Dánové soustavně porušovali, a tak vypukla další válka. Proti Dánsku bojuje tzv. kolínská konfederace, Hanza má spojenectví se Švédy. Následně velitel purkmistr Bruno Warendorp dobyl Kodaň, dánskou provincii Skane a řadu dánských ostrovů. Valdemar musí s Hanzou uzavřít mír.

Mír ve Stralsundu byl skutečným vrcholem Hanzy, znamenal největší úspěch v historii Hanzy. Byl uzavřen v květnu 1370. Hanza má schválena všechna stará privilegia. Dánsko musí zaručit Hanze přednostní obchodní postavení, a to hlavně v provincii Skane. Valdemar nechává obchodníkům v držení čtyři pevnosti u průlivu Oresund, tzn. Hanza má průliv v plné moci. Valdemar musí rovněž splatit Hanze dluh za předchozí uzavření průlivu.